radev and tsacheva

  • February 1, 2017

radev and tsacheva

  • February 1, 2017

2016 Bulgarian Presidential candidates Rumen Radev and Tsetska Tsacheva. (Source: Sofia Globe)