Zhongxiao_and_Zhongshan_Road_Intersection

  • February 13, 2017

Zhongxiao_and_Zhongshan_Road_Intersection

  • February 13, 2017

Zhongxiao Road and Zhongshan Road intersection in Taipei City, Taiwan. (Source: Bigmorr/Wikimedia Commons)